13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

itm

Modificări legislative aduse Codului Muncii

Modificări legislative aduse Codului Muncii prin OUG nr. 36/2021, OUG nr. 37/2021 şi Legea nr.138/2021

  1. OUG nr.36/2021

Începând cu data de 05.05.2021 actul normativ mai sus menţionat a completat Codul Muncii, principala modificare constând în faptul că părţile pot opta la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă. La încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică  avansată sau calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat.

Noţiunile de semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată, marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat, au înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Prin acelaşi act normativ au fost modificate şi completate Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă şi Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Astfel, principalele modificări în activitatea de telemuncă, constau în faptul că angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil.

OUG nr.36/2021 a introdus modificări la Legea nr.319/2016 în sensul că dovada instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă poate fi realizată în format electronic sau pe suport de hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern; în ipoteza folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie semnată de semnătura electronică  avansată sau semnătura electronică calificată însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic al angajatorului.

  1. OUG nr. 37/2021

Prin acest act normativ Codul Muncii a fost modificat şi completat, acestea producând efecte începând cu data de 05.05.2021.

Pentru salariaţii microîntreprinderilor definite la art.4 alin.1 litera a din Legea nr.346/2004, angajatorul poate comunica specificarea atribuţiilor postului( fişa postului) şi verbal; la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.

O altă modificare intervenită se referă la prevederile art.119 alin. 2 din Codul Muncii, în sensul că pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Prevederile art. 241 din Codul Muncii se modifică, în sensul că regulamentul intern se întocmeşte de angajator, cu excepţia microîntreprinderilor, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

  • Legea nr.138/2021

Prin acest act normativ a fost completat Codul Muncii, reglementându-se situaţia angajatorilor aflaţi în procedură de insolvenţă, faliment sau lichidare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaţilor un document care să ateste activitatea desfăşurată de aceştia, să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.