14 iulie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

C.L.S.U: HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Călăraşi, întrunit marţi, 11 ianuarie 2022, în şedinţa
extraordinară 11.01.2022, a adoptat Hotărârea nr. 1 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în municipiul Călăraşi, după cum urmează:
Art.1 Se aprobă ”Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc” în vederea prevenirii răspîndirii
virusului SARS-CoV-2 în municipiul Călărași, respectiv;

 1. Măsuri care reglementează circulaţia persoanelor:
  a. Nu sunt restricții.
 2. Măsuri care reglementează obligativitatea purtării măștii de protecție:
  a. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95),
  astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spaţiile publice închise și deschise;
  b. în ințelesul prezentei sunt considerate neconforme măștile care sunt confecționate din material textil
  și/sau plastic;
  c. se exceptează de la măsura privind obligativitatea purtării măştii de protecţie, următoarele categorii de
  persoane:
 3. copii cu vîrsta mai mică de 5 ani;
 4. persoanele care sunt singure în birou;
 5. prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
 6. reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între
  persoane;
 7. vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și
  oricare din celelate persoane din public;
 8. persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiți de muncă solicitante (temperaturi
  ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive;
 9. persoanele cu dizabilități cognitive;
  2
 10. Măsuri care reglementează accesul în instituțiile publice și private:
  a. Accesul persoanelor, cu excepeția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor
  autonome și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării
  împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
  180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  b. Prin excepție de la prevederile pct. a, este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților
  prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu
  modificările și completările ulterioare;
  c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniuniii
  Europene privind COVID – 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada îndeplinirii acestei
  condiţii se face prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau
  vindecarea de infecţia cu virusul SARS – CoV-2;
  d. Prin excepție de la prevederile pct.a, instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile
  necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu;
  eliberare certificate de deces, certificate de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada
  vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul online, spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure
  respectarea mpăsurilor de prevenire a răspîndirii SARS-CoV-2;
 11. Măsuri care reglementează organizarea activității la locul de muncă:
  a. În condițiile art.5 alin. (2) lit. d) și alin. f) și art.17 din legea nr.55/2020, cu modificările și completările
  ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de
  telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art.108 –
  110 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu
  respectarea prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și
  completările ulterioare;
  b. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la
  domiciliu în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și
  instituțiile publice centrale și locale, indifferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile
  autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital social deținut integral sau
  majoritar de stat ori de o unitate administrative teritorială, avănd un număr mai mare de 50 de salariați, au
  obligația organizării programului de lucru astfel încît personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture care
  3
  să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a
  măsurilor de protecție sanitară;
  c. Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de
  autoritățile competente în ceeea ce privește prevenirea conraminării cu virusul SARS – CoV-2 și pentru
  asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, tănînd cont și de gradul de vaccinare a angajaților de
  la acel loc de muncă, atestat prin certificatede vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de
  salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul
  de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverința eliberată de medical de familie;
 12. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor şi cafenelelor:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și
  consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
  cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a
  spaţiului în intervalul orar 05.00 – 22.00 în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile
  este mai mica sau egală cu 3/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
  vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
  de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
  virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se aflăîn perioada cuprinsă între a
  15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  b. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare,
  precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar
  05.00 – 22.00 în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu
  3/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
  180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 13. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor:
  a. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
 14. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activităţi de comerţ, prestări servicii:
  a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie
  obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise
  şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să îşi organizeze
  şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 22.00.
  b. Prin excepţie de la prevederile pct. a, în intervalul orar 22.00 – 05.00, operatorii economici care desfăşoară
  activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot activa doar
  în relația cu operatorii economicii cu activitate de livrare la domiciliu.
  c. Prin excepţia de la prevederile pct. a unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate
  de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi de
  mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie
  sanitară;
 15. Măsuri care reglementează activitatea târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor:
  a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea
  târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art.7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004,
  cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
  județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de
  locuitori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității
  sociale. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
  și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
  rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
  48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 16. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness:
  a. Activitateacu publicul aoperatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închiseîn domeniul sălilor de
  sport/fitness, este permisă fără a depăși 50% din capacitateamaximă a spațiului cuasigurarea unei distanțe de
  2 metri între persoane și a unei suprafețe deminimum 4mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile în
  care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori. Participarea este
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
  10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2;
  5
 17. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până
  la 50% din capacitatea maximă aspațiului în intervalul orar 5.00-22.00 în județele/localitățile în care rata de
  incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori. Participarea este permiă doar
  pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
  află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 18. Măsuri care regelementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri:
  a. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din
  capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00-22.00 în județele/localitățile în care rata de
  incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori. Participarea este permisă
  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10
  zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
  certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
  respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
  infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 19. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii:
  a. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este
  permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00. Participarea este
  permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
  10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2;
 20. Măsuri care reglementează funcţionarea piscinelor interioare:
  a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor
  interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în
  județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de
  locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
  prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
  ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
  ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 21. Măsuri care reglementează organizarea competiţiilor sportive:
  a. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea
  spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei
  distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție în județele/localitățile în care
  rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori. Repartizarea
  spectatorilor se face pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
  sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
  complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
  virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
  cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile
  stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art.
  43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 22. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale:
  a. Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
  altor evenimente culturale, inclusive în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în
  spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
  spaţiului, dar nu mai mult de 1000 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de
  2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea
  măştii de protectie, în județele/localitățile în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau
  egală cu 1/1000 de locuitori. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
  vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
  180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al
  ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
  cu modificările şi completările ulterioare;
 23. Măsuri care reglementează desfăşurarea activităţilor recreative:
  a. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, sunt premise cu participarea a cel mult 10
  persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
  împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalozarea schemei complete de
  vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negative al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
  virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
  15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul
  comun al ministrului sănătăţii,ministrului tineretului și sportului, ministrului mediului, apelor și pădurilor și al
  ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz;
 24. Măsuri care reglementează desfăşurarea activitatea cultelor religioase:
  a. Activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în
  afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al
  ministrului sănătăţii, și al ministerului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea
  nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  b. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje
  este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al minstrului
  sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.
  c. Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția virusului SARS-CoV-2,
  este permis în locașurile de cult, unde se desfățoară activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și
  rugăciunile colective, cu purtara măștii de protecție și respectarea măsurilor de protecție sanitară.
 25. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri):
  a. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea
  de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive și altele asemenea), în spații deschise sau închise;
 26. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, workshopuri, conferințe:
  a. Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită
  activități practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor
  finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50 % din capacitatea maxima a spațiului,
  în interior sau exterior, dar nu mai mult de 150 de personae, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei
  distanțe de 2 metri între personae și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu
  purtarea măştii de protectie și cu respectarea normelor de protective sanitară, în județele/localitățile în care
  rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 1/1000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
  10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
  test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
  al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
  virusul SARS-CoV-2;
 27. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstraţiilor:
  a. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor
  publice, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de
  maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru
  persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
  finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
  pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
  antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
  află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 28. Măsuri specific pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei;
  a. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul
  certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de
  Urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului
  european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
  ulterioare.
  b. Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a scana
  codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea ”Verificare reguli
  interne” din aplicația mobilă ”Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității
  certificatului, fără a reține nici un fel de date sau informații din certificatul verificat.
  c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii
  Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate organizatorii/operatorii
  economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a verifica existența documentelor, pe
  suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu
  virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
  d. Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în cazul persoanelor care au vîrsta mai mica sau egală cu
  12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vîrsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva
  virusului SARS-CoV-2 și pentru şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
  vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
  confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
  Art.2. Măsurile au fost aprobate prin mijloace electronice de membrii C.L.S.U.