18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

60 DE POSTURI DE MUNCITORI NECALIFICATI SCOASE LA CONCURS DE SPITALUL JUDDEȚEAN DE URGENŢĂ “DR. POMPEI SAMARIAN” CĂLĂRAȘI

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi organizează pe data de 14.04.2022 incepând cu ora 09.00, concurs pentru ocuparea a 60 posturi muncitori necalificati in cadrul serviciului administrativ tehnic – intretinere spatii sanitare, pe durată determinată de 8 luni si 10 zile (perioada 21.04.2022 -31.12.2022).

A. Condiţii generale:

– are cetaţenia româna

– cunoaşte limba româna, scris şi vorbit

– are vârsta minima reglementata de prevederile legale

– are capacitate deplină de exerciţiu

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideaza, atestată de medicul de familie sau de unitaţile sanitare abilitate

– indeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs

– nu a fost condamnata definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea

B. Condiţii specifice:

– minim scoala generala

– curs de intruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena- Modul II Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala

Pentru inscrierea la concurs candidaţii vor prezenta la serviciul RUNOS un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere de inscriere la concurs adresata managerului unitaţii;

– copie act de identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

– copie certificat de absolvire a cursului de intruire privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena Modul II Servicii de curatenie in unitati de asistenta medicala;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care sa ateste vechimea in muncă ;

– cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidaţii care depun declaraţie vor aduce până la data susţinerii probei scrise cazierul judiciar);

– adeverinţă medicala care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară;

– curriculum-vitae;

– dosar cu sina

Copiile actelor sus menţionate vor fi insoţite de actele originale pentru certificarea legalităţii lor.

Calendarul de desfăşuare a concursului, este următorul:

– Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 04.04.2022 – ora 13.00

– Selecţia dosarelor si afişarea rezultatului: 05.04.2022

– Depunere contestaţii de către candidaţii ale căror dosare au fost respinse:06.04.2022- ora 13.00

– Soluţionarea contestaţiilor si afişarea rezultatului: 07.04.2022

– Proba scrisă: 14.04.2022- incepand cu ora 09.00

– Afişare rezultate proba scrisă : 14.04.2022

– Depunere contestaţii proba scrisă : 15.04.2022 – ora 12.00

– Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă si afişarea rezultatului:18.04.2022

– Proba de interviu : 19.04.2022 – incepand cu ora 09.00

– Afisarea rezultatului la proba de interviu: 19.04.2022

– Depunere contestaţii proba de interviu : 20.04.2022 – ora 12.00

– Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu si afişarea rezultatului:20.04.2022

– Rezultate finale : 20.04.2022