13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA SUMELOR FORFETARE DE SPRIJIN AL CETĂŢENILOR STRĂINI SAU APATRIZILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII DEOSEBITE, PROVENIŢI DIN ZONA CONFLICTULUI ARMAT DIN UCRAINA

Primăria Municipiului Călărași informează persoanele interesate pentru obținerea documentelor necesare pentru acordarea sumelor forfetare de sprijin al cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Potrivit O.U.G. nr. 15 din 27 februarie 2022, actualizată, privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, familiile și persoanele singure care provin din zona conflictului din Ucraina pot beneficia, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară lunară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană, de 750 lei/ persoană singură pentru cazare sau 2.000 lei/familie pentru cazare, precum și 600 lei/persoană pentru hrană.

Sumele forfetare se acordă pentru fiecare familie sau persoană singură, în cazul în care nu există familie, după cum urmează:

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐚̆, 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐌𝐀𝐈:

Pentru a putea beneficia în prima lună, din cele maximum 4 luni consecutive de suma forfetară solicitanţii depun o cerere, la autoritatea administraţiei publice locale a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoţită de copia permisului de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru toți membrii familiei și extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului. Autorităţile administraţiei publice locale verifică, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, prin aplicaţia informatică, îndeplinirea condiţiei de beneficiar al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382.

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝟑 𝐥𝐮𝐧𝐢:

Ulterior, pentru a beneficia pentru următoarele 3 luni din cele maximum 4 luni consecutive de suma forfetară, solicitanţii (reprezentantul familiei sau persoana singură) depun, în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni, o cerere la autoritatea administraţiei publice locale a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască, însoţită de copia permisului de şedere eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru toți membrii familiei și extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, cu îndeplinirea CUMULATIVĂ a următoarelor condiţii:

a) solicitantul şi membrii familiei acestuia care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României să fie înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României;

b) să aibă înscrişi copiii minori, care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar:

1. în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau

2. în calitate de audienţi; sau

3. care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale.

Excepția de la îndeplinirea acestor condiții sunt:

a) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România;

b) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;

c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

d) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

Toate condițiile de mai sus vor fi verificate informatic, iar neîndeplinirea lor va atrage neacordarea sumelor forfetare!

Pentru informații și în limba ucraineană, accesați următorul link: http://www.dsu.mai.gov.ro/informatii-despre-programul-de…/