18 aprilie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

APIA primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul județean Călărași informează potențialii beneficiari că primește cereri de înscriere în Programul pentru susținerea producției de plante aromatice anul 2021, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii nr .652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021 publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 18 iunie 2021 și până la data de 30 iunie 2021, inclusiv.

Schema de ajutor de minimis, se aplica pe întreg teritoriul Romaniei în anul 2021, pentru susținerea producției la plante aromatice, după cum urmează:

 • Busuioc
 • Cimbru
 • Coriandru
 • Fenicul
 • Muștar

Plafonul total alocat acestei scheme de minimis este 6.000.000 lei echivalent a

1 .231 .400 euro, Ia un curs de 4.8725 lei/euro.

Valoarea/suprafață a ajutorului de minimis este de :

 1. 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru busuioc;
 2. 3400 euro/ ha, dar nu mai puțin de minimum 0,5 ha pentru cimbru;
 3. 100 euro/ha pentru coriandru;
 4. 200 euro/ ha pentru fenicul;
 5. 150 euro/ ha pentru muștar.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi / întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Înainte de depunerea cererii de înscriere în Program, fermierii solicită funcționarilor APIA verificarea încadrării în plafonul maximum admis în cazul întreprinderilor / întreprinderilor unice, respectiv încadrarea în suma de 20.000 euro în decursul a trei exerciții financiare( conform alin. (I) din HG nr. 652/2021).

Criterii de eligibilitate pentru obtinerea ajutorului de minimis :

 să solicite ajutorul de minimis prevăzut de HG. nr. 652/16.06.2021;  să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare APIA, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare;  să depună cerere de înscriere în program;  să utilizeze o suprafață cumulată de minimum Iha, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau muștar sau o suprafață cumulată de minimum 0,5 ha cultivată exclusiv cu una din culturile de busuioc sau cimbru, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) din HG. nr. 652/16.06.2021;  să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate, pentru care solicita ajutor de minimis  să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu plante aromatice, în anul 2021;  să facă dovada valorificării producției minime realizate prin documente justificative în funcție de forma de organizare.

Productiile minime:

 1. 4000 kg plantă proaspătă/O,5 ha sau 650 kg plantă uscată/O,5ha pentru busuioc;
 2. 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru cimbru;
 3. 800 kg sămânță/ha pentru coriandru;
 4. 650 kg sămânță/ha pentru fenicul;
 5. 950 kg sămânță/ha pentru muștar.

Cererile de înscriere în Program, însoțite de documentele obligatorii, se depun personal sau se transmit prin mijloace electronice, fax, poștă sau e-mail Ia centrul județean / local / al municipiului București unde solicitantul a depus cererea unică de plată pentru anul 2021 sau unde are domiciliul / sediul social sau în cadrul unitătii administrativ teritoriale unde are suprafața cultivată cea mai mare, până la data de 30 iunie 2021 inclusiv .

Documente atașate cererii de înscriere în program :

 • Copie BI/CI solicitant sau reprezentant, dacă cererea este depusă prin reprezentant;
 • Copie a atestatului de producător valabil până la data de 31 decembrie 2021;  Împuternicire/procură notarială și o copie a BI/CI a reprezentantului legal, după caz;
 • Copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea;
 • Dovadă cont bancar activ pe teritoriul României/trezorerie;
 • Adeverința în original din Registrul Agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2021 , care atestă suprafața de teren utilizată de solicitant și cultivată cu plante aromatice în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză.

Inainte de recoltare cu 10 zile fermierul are obligatia notificarii centrului județean/ local unde a depus cererea , pentru a se efectua verificarea la fața locului. Verificările la fața locului se efectuaează de către echipe mixte formate din reprezentanți APIA și DAJ – APIA confirmă suprafața și cultura pentru care se solicită ajutor de minimis, reprezentanții DAJ efectuează evaluarea producției.

Valorificarea producției trebuie efectuată numai după verificarea la fața locului și întocmirea pprocesului verbal de control.

Documentele justificative care atestă obținerea producției, o reprezintă contractul de vânzare însoțit de factura sau carnetul de comercializare.

Termenul limită de depunere a acestor documente este 15 octombrie 2021.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul ajutorului de minimis, însușite prin semnătură și vor purta sintagma conform cu originalul.

Valoarea ajutorului de minimis se acordă beneficiarilor proporțional cu suprafața efectiv cultivată și este exprimată în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria C nr. 323 din I octombrie 2020.

Mai multe informații referitoare la aplicarea măsurii privind susținerea producției de plante aromatice pentru anul 2021, Ghidul solitantului, modelul cererii tip_ și legislația, se regăsesc pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http: / /www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-spriiin-finantate-de-labugetul -național / plante-aromatice-20211624359274