13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

S-A MAJORAT AJUTORUL DE DECES ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2022

Valoarea ajutorului de deces a crescut din ianuarie 2022, de la 5.380, cât e în prezent, la 6.095 de lei. 

Potrivit Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.239, cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat, după cum urmează:

 • suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului unui pensionar;
 • suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Potrivit Legii 263/2010, ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces.

Ajutorul poate fi cerut şi în cazul în care este vorba despre decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, dar care nu figurează ca asigurat sau pensionar în evidențele autorităților,

Ajutorul de deces se calculează prin raportarea la câștigul salarial brut lunar.

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
 • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După efectuarea plăţii ajutorului de deces plătitorul are obligaţia de a înscrie pe verso la certificatul de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.