13 iunie 2024

mediaonlinecl.ro

Stiri online Calarasi

Ședinţă ordinară a Consiliul Local al municipiului Călăraşi

Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 30.09.2021, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Complexul Agrement Dumbrava Călăraşi.

Proiect de hotărâre privindpredarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A, a amplasamentului situat în municipiul Călăraşi, Şoseaua Sloboziei, cvartal 65, parcela 18/2, judeţul Călăraşi şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip – Construcţie Creşă medie cu titlul ,,Construire şi dotare creşă în Cartier Tineri din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”.

Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A, a amplasamentului rezultat din alipirea imobilului situat în municipiul Călăraşi, strada Ciocârliei, nr. 19B cu imobilul din strada Prelungirea Bucureşti, Piaţa Mircea Vodă, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşii asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii în cadrul Proiectului Tip – Construcţie Creşă medie cu titlul ,,Construire şi dotare creşă în Cartier Mircea Vodă din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA DUMITRU BÂZU”, imobil situat în municipiul Călăraşi, strada Eroilor Revoluţiei 22 Decembrie 1989, nr. 38, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale de cheltuieli de la bugetul local şi bugetul de stat, actualizate, pentru obiectivul ,,Locuinţe sociale bloc 15 Tr. A+B” din municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privindtransmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 4308 mp imobil-teren, situat în municipiul Călărași, str. Prelungirea Sloboziei nr. 70A, cu numărul cadastral 30689, înscris în cartea funciară 30689 UAT Călărași, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe în vederea construirii de locuințe pentru tineri destinate închirierii.

Proiect de hotărâre privind inițierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil-teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în str. Măgureni, nr. 7 (zona Obor), având număr cadastral 26270, număr carte funciară 26270, în suprafață de 261 mp, domnului Ștefănică Mirel.

Proiect de hotărâre privinddarea în administrare a serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare energie termica în municipiul Călăraşi, Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călăraşi.

Proiect de hotărâre privindacceptarea dreptului de superficie cu titlu gratuit în sarcina terenului în suprafață de 782 mp, în favoarea construcțiilor C1 – 137 mp și C2 – 50 mp, aflate în domeniul privat al municipiului Călărași, teren ce aparține doamnei Albu Ștefana, situat în municipiul Călărași, str. Digului, nr. 11, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași pe anul 2021.

Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului privind măsurile adoptate în vederea creșterii transparenței activității Primăriei Municipiului Călărași și a tuturor instituțiilor publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași.

Proiect de hotărâre privind desemnarea Administratorului special al Asociației Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași în cadrul procedurii speciale de insolvență.

Diverse.